CHASING HARVEST
CHASING HARVEST
CHASING HARVEST
CHASING HARVEST
CHASING HARVEST
CHASING HARVEST
CHASING HARVEST
CHASING HARVEST
CHASING HARVEST
CHASING HARVEST
CHASING HARVEST
CHASING HARVEST
CHASING HARVEST

Grapes with Mike in back

CHASING HARVEST

Mike on Portugal Terrace

CHASING HARVEST

Train station

CHASING HARVEST

Portugal vineyard

CHASING HARVEST

Grapes with clipper

CHASING HARVEST

Mike walking in vineyard

CHASING HARVEST

New Zealand landscape

CHASING HARVEST

Grapes up close

CHASING HARVEST

Jenn at train station

CHASING HARVEST

Vine close up

CHASING HARVEST

Portugal mosaic

CHASING HARVEST

New Zealand snow capped mountains